CZYM JEST BANKOWALNOŚĆ PROJEKTÓW?

Wybrałeś partnera prywatnego? Teraz będzie on szukać źródeł finansowania, które pozwolą zrealizować inwestycję. Czy podmiot publiczny może wpłynąć na pozyskanie finansowania dla projektu?

W projektach PPP to partner prywatny zapewnia całościowe lub częściowe finansowanie przedsięwzięcia. Finansowanie to jest oparte najczęściej o kredyty udzielane przez banki przy niewielkim udziale kapitału własnego (zazwyczaj wkład własny partnera prywatnego to około 20% nakładów inwestycyjnych). Banki udzielają finansowania tylko wówczas, gdy są pewne, że dług zostanie spłacony w terminie i pełnej wysokości. To tzw. bankowalność projektu PPP czyli zdolność do pozyskania zewnętrznego finansowania dla projektu PPP. Co to oznacza dla projektu PPP? Po wyborze partnera prywatnego w konkurencyjnym postępowaniu podpisujemy z nim umowę PPP – jest to tzw. zamknięcie komercyjne projektu. Następnie partner prywatny musi zapewnić środki finansowe (kredyt) niezbędne do należytej realizacji projektu. W momencie zawarcia umowy finansowania przez partnera prywatnego następuje zamknięcie finansowe projektu, a partner może przystąpić do działania. Zazwyczaj zamknięcie finansowe następuje po zamknięciu komercyjnym, a czas, w jakim to następuje, jest bardzo zróżnicowany – zwykle jest to kilka miesięcy, choć w małych i nieskomplikowanych projektach PPP udaje się ten okres istotnie skrócić. Warunkiem wejścia umowy o PPP w życie jest uzyskanie zamknięcia finansowego. Dlatego, jeśli nie uda się przeprowadzić zamknięcia finansowego projektu – projekt nie będzie zrealizowany. Czy przygotowując projekt PPP, podmiot publiczny może wpłynąć na bankowalność projektu? Jak najbardziej i to od początku jego przygotowania! Banki bardzo skrupulatnie oceniają możliwość udzielenia kredytu. Biorą pod uwagę m.in.: stabilność i pewność źródeł spłaty fi nansowania, podział ryzyk w projekcie, doświadczenie partnera prywatnego, zapisy umowy o PPP, takie jak zrównoważone kary umowne czy warunki zakończenia umowy przed terminem. Dlatego tak ważne jest uwzględnienie ich punktu widzenia. Podmiot publiczny powinien analizować kwestie finansowe związane z bankowalnością projektu już na wstępnym etapie jego przygotowania – np. podczas oceny efektywności czy w trakcie procedury wyboru partnera prywatnego. Dobrze, jeśli podmiot publiczny dba o to, by instytucje finansowe (np. banki) włączone były w prace przygotowawcze (np. udział w testach rynku czy w dialogu konkurencyjnym). Powyższe kroki pozwolą znacznie zwiększyć szansę na pozyskanie finansowania – bankowalność – a tym samym realizację projektu. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w Wytycznych PPP t. I dostępnych na www.ppp.gov.pl.