„WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I DOBRYCH PRAKTYK POPRZEZ UDZIAŁ W JOB SHADOWINGU NAUCZYCIELI Z RADOWA MAŁEGO”

(RADOWO MAŁE) Wraz z końcem roku kalendarzowego 2018 r. zakończyliśmy projekt POWER SE „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk poprzez udział w Job shadowingu nauczycieli z Radowa Małego”. Dzięki projektowi 20 nauczycieli ze szkoły z Radowo Małego mogło uczestniczyć w zagranicznych wyjazdach typu Job shadowing. Nauczyciele odwiedzili takie państwa jak: Niemcy, Włochy, Belgia i Anglia. Wizyta w każdym państwie była ściśle związana z głównymi założeniami projektu, czyli:
– Niemcy – obserwacja zajęć polegająca na samodzielnym wyborze lekcji przez uczniów. W wyjeździe do Niemiec uczestniczyli: dyrektor, lider zespołów przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz inni nauczyciele,
– Włochy – obserwacja nowatorskich metod nauczania języków obcych. W wyjeździe do Włoch uczestniczyli: dyrektor, lider nauczycieli języków obcych, nauczyciele języka obcego, nauczyciele informatyki oraz inni nauczyciele,
– Belgia – obserwacja zajęć wspierających rozwój uczniów w młodszym wieku szkolnym. W wyjeździe do Belgii uczestniczyli: dyrektor, lider zespołu edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel języka obcego,
– Anglia – obserwacja zajęć w czasie których oferuje się pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W wyjeździe do Anglii uczestniczyli: dyrektor, pedagog, lider świetlicy, nauczyciel języka obcego oraz inni nauczyciele.

Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele rozwinęli i podnieśli swoje kompetencje językowe, ponieważ okazało się, że wielu nauczycieli zna język angielski na poziomie średnio zaawansowanym. Okazało się również, że są nauczyciele, którzy znają również język niemiecki oraz włoski. Jednocześnie poprzez udział w projekcie nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy o nowe metody i formy nauczania. Zdobyli również nowe doświadczenia z zakresu sfery wychowawczej pracy nauczyciela. Efektem obserwacji zajęć we włoskiej szkole Scuola Media Statale Rosa Bianca Saluzzo było wprowadzenie zmian organizacyjnych pracy szkoły i stworzenie Biura Pracy indywidualnej tzw. BPI. Nauczyciele zauważyli potrzebę wprowadzenia zmian, o nowe metody i formy nauczania, aby proces uczenia stał się bardziej atrakcyjny i efektywny. Zatem do ramowego planu pracy szkoły wprowadzono dwie godziny w tygodniu w ramach BPI dla uczniów klas 4-7, w trakcie których uczniowie uczą się uczyć. Zostały wypracowane scenariusze zajęć oraz materiały dydaktyczne polegające na adaptacji metody Montessori w publicznej szkole. Pedagodzy nabyli umiejętności stosowania autorskich rozwiązań w zakresie nauczania języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego oraz nowych sposobów zarządzania procesami uczenia się zorientowanymi na pracy samodzielnej. Nauczyciele opracowali model pracy w BPI, który zawiera założenia organizacyjne, metody i formy pracy oraz autorskie zadania.

Po wizycie w szkole De Fontein – Sint-Niklaas w Belgii uczestnicy poprawili swoje kompetencje komunikacyjne. Wspólnie z uczniami stworzyli tzw. aktywne podwórko. Wzbogaceni o nowe pomysły na edukację w działaniu, stworzyli swoje autorskie projekty tzw. LABY, czyli zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczniów mające rozwijać umiejętności społeczne oraz pasję i zainteresowania.

Efektem przemyśleń pedagogów, po wizycie w angielskiej szkole SANDS SCHOOL jest powstanie w SP w Radowie Małym, Szkolnego Systemu Wsparcia Ucznia, który nazwany jest Zespołem Pedagogów. Jest to system, którego celem jest wparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wzorem angielskiej szkoły demokratycznej SANDS SCHOOL, problemy uczniów rozwiązywane są w poszanowaniu ich praw i godności, wspólnie z pedagogami w sposób demokratyczny.

Uczestnicy projektu wdrożyli nowe rozwiązania metodyczne w nauczaniu oraz poprawią własny warsztat pracy. Zastosowali nowe narzędzia oraz podnieśli jakość swojej pracy. Szkoła wprowadziła zmiany organizacyjne w postaci lekcji wybieranych przez ucznia w tzw. Biurze Pracy Indywidualnej. Uczniowie sami zaczęli uczyć się wybranych przez siebie zagadnień. Zmienił się sposób nauczania języków obcych (np. zajęcia kulinarne w języku angielskim, zajęcia z robotyki i programowania w języku angielskim) Zmieniło się wykorzystanie przestrzeni edukacyjnej, wprowadziliśmy elementy edukacji w działaniu, otworzyliśmy dla uczniów więcej przestrzeni, zorganizowaliśmy aktywne podwórka, wydłużyliśmy przerwę śródlekcyjną do 1h. Wprowadziliśmy nowe sposoby udzielania wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poprzez działania w projekcie Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym stała się bardziej europejska. Wprowadziliśmy więcej nowoczesnych technologii na lekcjach. Dzięki przystąpieniu do projektu POWER SE „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk poprzez udział w Job shadowingu nauczycieli z Radowa Małego” szkoła zyskała nowe doświadczenia na poziomie międzynarodowym. Nauczyciele zyskali nowe możliwości oraz umiejętności współpracy międzynarodowej, dzięki czemu Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym jest teraz w nowym projekcie Erasmus+ KA 2, wraz ze szkołą z Włoch oraz Francji.

Koordynator projektu Jacek Mielcarek
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym