ZADANIA WODNO-KANALIZACYJNE. DRUGI NABÓR Z PROW 2014-2020 ROZSTRZYGNIĘTY

(POWIAT) Ponad 55 mln zł to środki z PROW 2014-2020, które przeznaczone zostaną na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Wspierana będzie m.in. budowa, przebudowa lub doposażenie oczyszczalni ścieków, również tych przydomowych, ujęć wody, instalacji do osadów ściekowych.

– Czas epidemii jest trudny dla nas wszystkich, jednak zdając sobie sprawę, jak ważne dla lokalnych społeczności są te działania – nie odkładamy ich na później. Inwestycje wpłyną na podniesienie standardu życia mieszkańców obszarów wiejskich. Dzięki nim zachowane zostanie bezpieczeństwo sanitarne i ekologiczne, polepszy się jakość wody pitnej – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Na liście rankingowej znalazły się 52 projekty, które będą realizowane przez zachodniopomorskie gminy i spółki. Beneficjenci otrzymają dofinansowanie m.in. na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków – oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, instalacji do osadów ściekowych. Pomoc finansowa może być przeznaczona także na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

Minimalna wartość dofinansowania projektu to ok. 130 tys. zł, maksymalna wynosi prawie 2 mln zł.

Łączna pula środków dla tego zadania w drugim naborze to ponad 55 mln zł.

Wśród beneficjentów w 2020 roku z naszego powiatu znaleźli się:

Lp. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy Tytuł operacji Kwota pomocy w zł
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrej Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtaszyce, gm. Dobra 201.275,00
2. Gmina Radowo Małe Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz m. Rogowo w gminie Radowo Małe 1.906.311,00
3. Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. Resko Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Przemysław z przesyłem ścieków do m. Starogard wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Przemysław 1.822.775,00
4. Gmina Resko Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Naćmierz wraz z przesyłem ścieków do m. Przemysław oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia wody w m. Krosino do m. Naćmierz i Przemysław 1.837.606,00
5. Gmina Węgorzyno Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko 1.999.999,00

W wyniku przeprowadzonego w 2016 r. pierwszego naboru wniosków na działania związane z gospodarką wodno-ściekową dotacje przyznano 36 inwestycjom na łączną kwotę ok. 43 mln zł.

Wśród beneficjentów z naszego powiatu znaleźli się:

Lp. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy Tytuł operacji Kwota pomocy w zł
1. Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Resko Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Starogard w Gminie Resko 1.763.590,00
2. Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Resko Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Sosnówko w Gminie Resko 235.876,00

Razem na inwestycje wodno-kanalizacyjne w województwie zachodniopomorskim z udziałem PROW 2014-2020 przeznaczono prawie 100 mln zł.

 

FOTO: Oczyszczalnia w technologii SBR – inscenizowane, źródło: internet.