FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO. JAK ZAINWESTOWAĆ PONAD 7 MLD ZŁ? RUSZAJĄ KONSULTACJE

Ponad 7 mld zł! Tyle otrzyma Pomorze Zachodnie w ramach nowego rozdania funduszy unijnych. Zanim zapadną ostateczne decyzje o podziale wsparcia, można ocenić projekt programu i wziąć udział w konsultacjach społecznych. 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 24 stycznia 2022 roku. Pod nową nazwą kryje się coś, co w poprzednich dekadach znaliśmy jako Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego – projekt przewidziany na perspektywę lat 2021-2027 – był tworzony w ubiegłym roku. Oparto go o wcześniejsze konsultacje z partnerami społecznymi, gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, administracją i mieszkańcami. Około 350 uczestników spotkań przedstawiło blisko 400 uwag i postulatów. Wraz z przyjęciem projektu konieczne są kolejne konsultacje społeczne, które zdecydują o ostatecznym kształcie programu, jaki zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej. Konsultacje potrwają do końca lutego.
– Zapraszamy wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego – mówi Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.. – Każdy może zabrać głos na temat projektowanych w programie interwencji i zakresu wsparcia. Ten głos będziemy dokładnie analizować, by po zakończonych konsultacjach, wprowadzić ewentualne zmiany.

–  Fundusze unijne już prawie od dwóch dekad wspierają rozwój Pomorza Zachodniego. W szczególności w czasie pandemii i wywołanego przez nią kryzysu, te pieniądze są po prostu potrzebne. Bez nich nie będziemy mogli tak skutecznie, jak dotychczas rozwijać naszej gospodarki, turystyki, wzmacniać ochrony zdrowia, ekologii, kultury i budować otwartego i włączającego Pomorza Zachodniego. Przed nami nowa perspektywa finansowa i ogromna szansa na dalszy rozwój województwa. Pomimo opóźnień po stronie rządu, intensywnie pracujemy nad kształtem wartego ponad  7 miliardów zł programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego”. Przechodzimy do kolejnego etapu, choć oczywiście nie kończy to dla nas negocjacji. Zachęcam państwa do uczestnictwa w zaplanowanych przez Urząd Marszałkowski spotkaniach konsultacyjnych oraz przesyłania swoich uwag i opinii  drogą mailową.  Za każdy głos w dyskusji dziękujemy! – mówi Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Fundusze, które zmieniły Pomorze Zachodnie

Warto zabrać głos, bo mówimy o pieniądzach, które realnie zmieniają nasze najbliższe otoczenie i wpływają na nasze życie. To już dziś trudne do wyobrażenia kwoty. Od 2007 roku na Pomorzu Zachodnim zrealizowano z wykorzystaniem funduszy unijnych 12 663 projekty o łącznej wartości przekraczającej 68,3 mld zł. Ponad połowa tej kwoty, czyli 36,6 mld zł, to właśnie dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Jedna z ważniejszych inwestycji w powiecie łobeskim została ulokowana została w Resku. Była to modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków. O tym, jak ważne to przedsięwzięcie, świadczy ostatnia decyzja Komisji Europejskiej, która skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce. Powód? Około tysiąca miast wciąż odprowadza ścieki do rzek, jezior i do morza bez prawidłowego ich oczyszczenia. Problemem są także stare, niezmodernizowane oczyszczalnie. Resko, dzięki funduszom europejskim, ma ten problem już za sobą.
W połowie 2021 roku zakończyła się tam gruntowana modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków. Jedną z ciekawostek jest to, że rozwiązano m.in. problem tzw. mokrych chusteczek, które zamiast trafiać do pojemnika na odpady, często lądują w kanalizacji i komplikują proces oczyszczania ścieków. W Resku zainstalowana została m.in. specjalna prasa mechaniczna, która wyłapuje tego typu zanieczyszczenia i tym samym zabezpiecza kolejne elementy instalacji.
Ważnym elementem modernizacji została też prasa śrubowa, która zastąpiła zwykłą wirówkę do odwadniania osadów. Nowe urządzenie zużywa jedną dziesiątą energii, którą pochłaniała wirówka, a osad nadaje się do wykorzystania jako nawóz w rolnictwie.
Inwestycja warta była niecałe 5 mln zł, z czego aż 3,6 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Jak dzielimy miliardy

Inwestycja w Resku była jedną z wielu, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych dla województwa na lata 2014-2020. Wówczas była to pula w wysokości 1,6 mld zł. W latach 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego to 1,611 mld euro (czyli prawie 7,25 mld zł). Przyjęty przez Zarząd Województwa projekt zakłada podzielenie eurofunduszy na siedem głównych priorytetów:
Przedsiębiorcze Pomorze Zachodnie (226,4 mln euro),
Zielone Pomorze Zachodnie (268,2 mln euro),
Mobilne Pomorze Zachodnie (80 mln euro),
Połączone Pomorze Zachodnie (228,3 mln euro),
Przyjazne mieszkankom i mieszkańcom Pomorze Zachodnie (205 mln euro),
Aktywne Pomorze Zachodnie (387,6 mln euro),
Uspołecznione Pomorze Zachodnie (151 mln euro).
Co to oznacza w praktyce? Przedsiębiorcze Pomorze Zachodnie to fundusze nie tylko wprost na budowę gospodarki regionu, ale także dostępność e-usług. Tu też kryje się specjalne wsparcie dla aktywizacji najuboższych, przede wszystkim popegeerowskich, części zachodniopomorskiego.
Zielone Pomorze Zachodnie to dofinansowanie inwestycji w energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii, ale także poprawę gospodarowania odpadami, czy też inwestowanie w małą retencję – tak ważną w obliczu gwałtownych zmian klimatycznych, które odczuwamy jako susze i powodzie.
Mobilne Pomorze Zachodnie to m.in. inwestycje w ekologiczny transport publiczny, trasy rowerowe, centra przesiadkowe. Łączy się z tym priorytet Mobilne Pomorze Zachodnie, czyli rozwój sieci drogowej poprawiającej dostęp do najgorzej skomunikowanych zakątków regionu. Przyjazne Pomorze Zachodnie to inwestycje w oświatę, centra integracji społecznej, wsparcie rodzinnych domów dziecka, integracja obcokrajowców. Aktywne Pomorze Zachodnie to m.in. kompleksowe wsparcie osób poszukujących pracy, podnoszenie kompetencji pracowników, poprawa dostępności edukacji przedszkolnej, czy też tak ważna w obecnych czasach rehabilitacja osób po chorobie Covid-19.
Uspołecznione Pomorze Zachodnie ma zapewnić m.in. dalszą rozbudowę tras rowerowych, ale także inwestycje w ochronę i zachowanie naszych zabytków. Beneficjentami będą tu partnerstwa samorządów lokalnych, które same zdecydują o przeznaczeniu tych pieniędzy.

Konsultacje. Jak i kiedy?

W ramach konsultacji społecznych przewidziana jest m.in. konferencja konsultacyjna w formie zdalnej (już 16 lutego), wysłuchanie publiczne, w którym każdy może zabrać głos – 21 lutego (trzeba się wcześniej zgłosić), a także czat z Olgierdem Geblewiczem – marszałkiem województwa, dla mieszkańców Pomorza Zachodniego – 23 lutego.
Uwagi i wnioski do projektu programu FEPZ 2021-2027 należy zgłaszać do końca lutego, wypełniając formularz i przesyłając go na adres: fepz@wzp.pl. Formularz i szczegóły konsultacji można znaleźć na stronie fepz.wzp.pl